Yhdistyksen säännöt

ETELÄ-KARJALAN JÄRJESTYKSENVALVOJAT RY
Yhdistyksen säännöt
1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan järjestyksenvalvojat ry. ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia järjestyksenvalvojien yhdyssiteenä sekä
-koota järjestyksenvalvojat tehtävistään tietoiseksi ammattikunnaksi
-kohottaa jäsenistön ammattitasoa ja fyysistä kuntoa
-edustaa ja valvoa jäsenistön oikeudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja
-edistää jäsenistön yhteistoimintaa
Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluja ja antaa lausuntoja
-järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia
-järjestää kilpailuja, juhlatilaisuuksia sekä retkiä
Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa liittymis- ja jäsenmaksua sekä voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittavat asianmukaiset luvat.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on suorittanut hyväksyttävästi järjestyksenvalvojan tutkinnon. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenen velvollisuus on pitää järjestyksenvalvojan lupa voimassa. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi hallituksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenen järjestyksenvalvojan lupa on vanhentunut eikä ole sitä uusinut tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallituksen varsinaisista ja varajäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla erovuoroiset valitaan arvalla. Hallituksen varajäsenillä on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Varajäsenellä on hallituksen kokouksessa äänioikeus kun hän sijaistaa varsinaista jäsentä. Erovuorossa olevat voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen
toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta (30 vrk) ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa (14 vrk) ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous marras-joulukuun aikana hallituksen määräämänä aikana. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen päätökseksi tulee se
mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla sekä tietoteknisiä menetelmiä käyttäen.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen toimihenkilöt; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan
tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen toimihenkilöt; puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsenten
liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valitan hallituksen varsinaiset- ja varajäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi
kalenterivuodeksi
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

12. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen