Yhdistyksen säännöt

1. Yhdistyksen nimija kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan järjestyksenvalvojat ry ja sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia järjestyksenvalvojien yhdyssiteenä sekä
- koota järjestyksenvalvojat tehtävistään tietoiseksi ammattikunnaksi
- kohottaa jäsenistön ammattitasoa ja fyysistä kuntoa
- edustaa ja valvoa jäsenistön oikeudellisia, sosiaalisia ja ammatillisia etuja
- edistää jäsenistön yhteistoimintaa

Yhdistys ei osallistu poliittiseen toimintaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
- tekee esityksiä ja aloitteita, käy neuvotteluita ja antaa lausuntoja
- järjestäätiedotus-ja koulutustilaisuuksia
- järjestää kilpailuja, juhlatilaisuuksia sekä retkiä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kantaa liitiymis- ja jäsenmaksun, voi toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi ottaa vastaan myös avustuksia, lahjoituksia tai testamentteja. Toimintaansa varten yhdistys hankkii tarvittavat asianomaiset luvat.

3. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksijäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt ja on suorittanut hyväksyttävästi järjestyksenvalvojan tutkinnon. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdisiyksen hallitus. Jäsenen velvollisuus on piitää järjestyksenvalvojanlupa voimassa Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä kannatusjäseneksi oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä yksityisiä henkilöitä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamaIla erosta merkittäväksipöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsenen järjestyksenvaivontalupa on vanhentunut eikä ole sitä uusinut tai on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä kannatusjäsenten jäsenmaksun päättää syyskokous.

6. Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja vähintään kaksija enintään kuusi muuta jäsentä ja kolme varajäsentä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä niin vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä. Hallitus voi määrätä toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin.

8. Tilikausijatilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksenkokoukset
Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään maalis-huhtikuun aikana ja syyskokous marras-joulukuun aikana hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus niin katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisestivaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äanestyksen mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistysten kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään kaksiviikkoa ennen kokousta sanomalehti-ilmoituksella, joka on julkaistava useammin, kuin yhden kerran.

11. Varsinaiset kokoukset
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
- Kokouksen avaus
- Valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
- Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
- Hyväksytään työjärjestys
- Esitetään tilin päätös, vuosikertomus ja toimin nantarkastajien lausunto
- Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
- Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Kokouksen avaus
Valitaan kokouksen toimihenkilöt: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä varsinaisten jäsentenliittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
Valitaan hallituksen puheenjohtaja
Valitaan hallituksen jäsenet
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme viikkoa ennen kokousta

12. Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräävällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.